Studifisk.be :: Actueel

Dit is de gloednieuwe site van Studifisk, accountants & belastingconsulenten. Deze site is momenteel nog in opbouw. Onze excuses dus mocht u nog enige hinder ondervinden...

 

 

VANAF 2006 MOGEN FACTUREN DIGITAAL WORDEN GEARCHIVEERD

Een nieuw wetsontwerp laat bedrijven vanaf 1 januari 2006 toe hun facturen elektronisch te archiveren, zo meldt De Tijd. Tot op heden moesten facturen in hun oorspronkelijke papieren (of digitale) versie gedurende 10 jaar worden bewaard. Voortaan zullen papieren facturen mogen worden ingescand en na validatie digitaal worden opgeslagen. Wel wordt vereist dat de gebruikte technologie en procedures de herkomst en de integriteit van de facturen waarborgen. Ook zou de bewaartermijn worden verkort van tien tot zeven jaar.

NIEUWE TARIEVEN NEERLEGGING JAARREKENING

Voor neerleggingen van jaarrekeningen bij de Nationale Bank van Belgie moet vanaf 1 januari 2006 weer iets meer betaald worden, ten gevolge van de indexatie van de kosten voor de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Neerlegging op diskette:
- volledig schema: 393.20 EUR
- verkort schema: 168.14 EUR
- verbeterde neerlegging: 62.56 EUR
Neerlegging op papier:
- volledig schema: 417.40 EUR
- verkort schema: 192.34 EUR
- verbeterde neerlegging: 62.56 EUR

KMO - Afschaffing effecten aan toonder

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend met als doel de effecten aan toonder af te schaffen. Het voorstel kadert binnen de modernisering van het Belgische effectenrecht en heeft als doel de misbruiken tegen te gaan die de anonimiteit van effecten met zich brengen.
Zo kunnen effecten aan toonder de financiele criminaliteit en de financiering van het terrorisme in de hand werken. Daarnaast biedt de anonimiteit, die met de effecten aan toonder gepaard gaat, de mogelijkheid tot onwettige verrichtingen teneinde belastingen te ontduiken. De effecten aan toonder zijn bovendien weinig aangepast aan de moderne vereisten inzake effecten. Naast het risico op verlies en diefstal, zijn de vereisten inzake de bewaring van effecten aan toonder en de inning van coupons zwaar en duur.
1. Inzake nieuwe effecten
Vanaf 1 januari 2008 zal de uitgifte van nieuwe effecten aan toonder in Belgie verboden zijn. Bestaande effecten aan toonder zullen van dan af ook niet meer materieel mogen afgeleverd worden.
Nieuwe effecten mogen alleen nog op naam worden uitgegeven (inschrijving in een aandelenregister) of in gedematerialiseerde vorm.
De dematerialisatie wordt het hoofdprincipe. Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening bij een erkende rekeninghouder, concreet een bankinstelling. Deze houdt op haar beurt via een rekening de gedematerialiseerde effecten aan bij een centrale vereffeningsinstelling die belast is met de afhandeling van transacties.
De overdracht tussen verkoper en koper geschiedt door overschrijving op rekening. Hebben zij een rekening bij verschillende rekeninghouders dan komt de vereffeningsinstelling tussen.
2. Inzake bestaande effecten
Op 1 januari 2008 beginnen tevens twee omzettingstermijnen te lopen:
de eerst termijn verstrijkt op 31 december 2013 en heeft betrekking op de houders van effecten aan toonder die werden uitgegeven voorafgaand aan de bekendmaking van de (nieuwe) wet;de tweede omzettingstermijn verstrijkt op 31 december 2012 en heeft betrekking op de houders van effecten aan toonder die werden uitgegeven na de bekendmaking van deze (nieuwe) wet.De effecten aan toonder die op 1 januari 2008 ingeschreven zijn op een effectenrekening, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten. Uiterlijk op 31 december 2013, voor effecten uitgegeven voorafgaand aan de bekendmaking van de wet, en uiterlijk op 31 december 2012, voor effecten uitgegeven na de bekendmaking van de wet en voor 1 januari 2008, dienen de rechthebbenden de omzetting van hun effecten aan toonder in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten aan te vragen, en dit binnen de beperkingen van de statutaire bepalingen of het rechtskader van de uitgifte. De omzetting in effecten op naam wordt aangevraagd bij de emittent. De omzetting in gedematerialiseerde effecten wordt aangevraagd bij een erkende rekeninghouder of bij de aangewezen vereffeningsinstelling.
3. Wat na afloop van de omzettingstermijnen?
De effecten aan toonder waarvan de omzetting niet werd aangevraagd bij de afloop van deze termijnen, worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde effecten en worden door de emittent op een effectenrekening ingeschreven. De emittent kan evenwel beslissen om over te gaan tot de omzetting van de door haar uitgegeven effecten aan toonder in effecten op naam. De inschrijving van de effecten op naam van de emittent, verleent de emittent niet de hoedanigheid van eigenaar.
De uitoefening van elk recht verbonden aan een effect aan toonder waarvan de omzetting niet werd aangevraagd in overeenstemming met de wet, wordt opgeschort tot de persoon die rechtmatig zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat zijn effecten worden ingeschreven op zijn naam in het register van effecten op naam of op een effectenrekening gehouden door de emittent, een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.
Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten waarvan de rechthebbende zich niet heeft doen kennen, door de emittent te koop aangeboden. Dit zal gebeuren na een voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en in twee persorganen met een nationale verspreiding, waarvan één in het Nederlands en de andere in het Frans, van een bericht waarin aan de rechthebbende gevraagd wordt om zijn rechten op de effecten op te eisen. De emittent kan op de opbrengst van de verkoop de kosten in mindering brengen die hij moest dragen voor het houden en voor het beheer van de effecten ingeschreven op de effectenrekening op zijn naam.
De opbrengsten die volgen uit deze verkoop, na aftrek van de kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, totdat een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt. De persoon die de teruggave vraagt, is een boete verschuldigd, berekend per jaar achterstand vanaf 31 december 2015. Het bedrag van deze boete is per jaar achterstand gelijk aan 10% van het bedrag of van de tegenwaarde van de effecten die het onderwerp zijn van de vraag om teruggave. Elk begonnen jaar wordt beschouwd als een volledig jaar voor het bereken van het bedrag van de boete.
De effecten die op 30 november 2015 niet verkocht zijn, worden door de emittent bij de Deposito- en Consignatiekas gestort.

Voorbehoud m.b.t. de informatie op deze site

Alle in deze website behandelde onderwerpen zijn er enkel voor eigen informatiedoeleinden, en verschaffen geen juridisch advies aan toevallige bezoekers en/of gebruikers. De gegevens worden medegedeeld onder alle voorbehoud van recht en zonder enige nadelige erkentenis, en brengen geen raadgever-client en/of lasthebber-client relatie tot stand.
Deze website heeft geen commerciele doeleinden, en er wordt geen advies verstrekt via e-mail of onder andere vorm aan lezers.

Archieven
03/01/2005 - 03/31/2005
12/01/2005 - 12/31/2005

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Copyright 2004-2005 :: Studifisk Accountantskantoor b.v.b.a. :: Alle rechten voorbehouden :: Site designed by Frederik Misplon