Welkom op Studifisk.be

Dit is de gloednieuwe site van Studifisk, accountants & belastingconsulenten. Deze site is momenteel nog in opbouw. Onze excuses dus mocht u nog enige hinder ondervinden.

 

 

De functies van accountant en van belastingconsulent

De accountant is de permanente en wettelijke raadgever van de bedrijven, meer in het bijzonder voor het zeer uitgebreide domein van de administratieve, boekhoudkundige en fiscale organisatie van de ondernemingen. Het is de accountant die de boekhouding organiseert, de rekeningen rechtzet en het bedrijf voorlicht over de werkelijke toestand op financieel, economisch en fiscaal vlak.

De diensten die de accountant aan de onderneming verleent, zijn erg talrijk en van groot maatschappelijk belang.

De belastingconsulent is gerechtigd advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden, belastingplichtigen bij te staan bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen en ze te vertegenwoordigen.

Functie van accountant

De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de volgende opdrachten uit te voeren:

 • alle boekhoudstukken nazien en corrigeren;
 • zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
 • boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
 • de boekhouding van derden organiseren en voeren;
 • verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
 • bijstaan van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden
 • vertegenwoordigen van belastingplichtigen. Accountants die hun werkzaamheden uitvoeren in ondergeschikt verband krachtens een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking, kunnen de opdrachten vermeld onder 1 en 2 enkel uitvoeren zonder dat dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgeven.

Accountants die hun werkzaamheden uitvoeren in ondergeschikt verband krachtens een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking, kunnen de opdrachten vermeld onder 1 en 2 enkel uitvoeren zonder dat dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgeven.

De externe accountant

Een accountant, natuurlijk persoon, wordt op verzoek ingeschreven op de deellijst van externe accountants, wanneer hij alle of sommige van de accountantswerkzaamheden, op exclusieve wijze, in hoofdzaak of in bijkomende orde, uitoefent of dat voornemens is, buiten het kader van een arbeids overeenkomst of van een door de overheid bezoldigde betrekking.

Een accountant, vennootschap, wordt op verzoek ingeschreven op de deellijst van externe accountants, wanneer hij alle of sommige van de werkzaamheden bedoeld in artikel 34 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen uitoefent of dat voornemens is.

 • Werkzaamheden
  De externe accountant is gerechtigd in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de volgende werkzaamheden geregeld uit te voeren of diensten aan te bieden:
  • nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken, ongeacht of dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
  • zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse van boekhoudtechnische procédés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's, ongeacht of dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
  • organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en advies verstrekken inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
  • organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
  • verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
  • bijstaan van belastingplichtigen bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen;
  • vertegenwoordigen van belastingplichtigen, met uitzondering van die belastingplichtigen waarvoor hij een bijzondere controleopdracht, zoals hierna beschreven, verricht;
  • opdrachten andere dan bedoeld in 1) tot 7) waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden, hierna vermeld als bijzondere controleopdrachten (art.34 en 38 Wet 22 april 1999).

 • Bijzondere controleopdrachten
  Bij een aantal belangrijke verrichtingen van vennootschappen legt het Wetboek van vennootschappen de tussenkomst op van een boekhouddeskundige. Die staat ten behoeve van de aandeelhouders en het maatschappelijk verkeer in voor de controle terzake.
  In grote vennootschappen, waar niet voldaan is aan de criteria van artikel 15§1 Wetboek van vennootschappen op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, wordt een controleverslag opgemaakt door de commissaris.
  Bij zijn ontstentenis, dit is in kleine en middelgrote vennootschappen, kan het bestuursorgaan ofwel een externe accountant ofwel een bedrijfsrevisor aanwijzen voor het uitvoeren van de bijzondere controleopdracht. Voor specifieke verrichtingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inbreng in natura en een quasi-inbreng, heeft uitsluitend de bedrijfsrevisor de controlebevoegdheid.
  De externe accountant is, op grond van het Wetboek van vennootschappen, bevoegd om de hiernavolgende bijzondere controleopdrachten te verrichten:
  • uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen (N.V. - art. 582);
  • beperking of opheffing van het voorkeurrecht (N.V. - art. 596 en 598);
  • vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid (art.166-167);
  • omzetting van een C.V.O.A. in een C.V.B.A. (art. 436, §2);
  • omzetting van een V.O.F. of een C.V.O.A. in een vennootschap met een andere rechtsvorm (art. 777);
  • omzetting van een Comm.V., een Comm.V.A., een N.V. in een vennootschap met een andere rechtsvorm (art. 774-780);
  • omzetting van een V.Z.W. in een vennootschap met sociaal oogmerk (art. 26ter van de Wet van 27 juni 1921);
  • fusie van vennootschappen (art. 695 en 708);
  • splitsing van vennootschappen (art. 731) (Behoudens unanieme verzaking door de aandeelhouders. Niettemin is steeds een controleverslag m.b.t. de inbreng in natura vereist, hetgeen uitsluitend door een bedrijfsrevisor mag worden opgesteld);
  • vereffening van vennootschappen (art. 181); 11. uitkoopbod (Besloten N.V. - art. 513, §1-3).

 • Exclusieve monopolieopdracht van de externe accountant
  In vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen, coöperatieve vennootschappen met beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid en commanditaire vennootschappen op aandelen, moet
  • de controle op de financiële toestand,
  • de controle op de jaarrekening,
  • het toezicht op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, en dit vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten,
  worden opgedragen aan één of meer commissarissen.
  Indien deze vennootschappen voor het laatst afgesloten boekjaar echter voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15 Wetboek van vennootschappen, worden ze beschouwd als kleine of middelgrote ondernemingen en zijn zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.
  Overeenkomstig artikel 166 Wetboek van vennootschappen, heeft in die gevallen, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich daarbij laten vertegenwoordigen door een accountant.
  Enkel externe accountants zijn gerechtigd deze monopolieopdracht geregeld uit te voeren.

 • Monopolieopdrachten die de externe accountants delen met de bedrijfsrevisoren
  Volgende monopolieopdrachten zijn voorbehouden aan zowel de externe accountants als de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren om geregeld in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, te worden uitgevoerd:
  • nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken, indien dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
  • zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsook de analyse volgens boekhoudtechnische procédés van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's, indien dit leidt tot een attest of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
  • de opdrachten hiervoor vermeld als bijzondere controleopdrachten, met uitzondering evenwel van de opdracht van vertegenwoordiging van de vennoot in zijn individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
 • Andere algemene opdrachten
  Andere opdrachten die zowel door externe accountants, bedrijfsrevisoren als erkende boekhouders(-fiscalisten) mogen worden uitgevoerd, hebben betrekking op de werkzaamheden waarbij zij zich gewoonlijk, als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighouden met :
  • de organisatie van boekhoudingsdiensten en de raadgeving daaromtrent;
  • het openen, houden, centraliseren en sluiten van boekingen geschikt voor het opmaken van rekeningen;
  • het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
  • het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
  • het bijstaan van belastingplichtigen bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen;
  • het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, mits inachtneming van de hoger besproken beperking voor externe accountants en bedrijfsrevisoren : geen fiscale vertegenwoordiging wanneer voor de belastingplichtige een bijzondere controleopdracht wordt verricht

  De stagiair-accountants en de stagiair-bedrijfsrevisoren mogen de beroepswerkzaam- heden van boekhouder uitoefenen zonder ingeschreven te zijn op het tableau van de erkende boekhouders of op de lijst van de stagiairs-boekhouders.

 • Andere specifieke opdrachten
  Naast de algemene opdracht die bestaat in het verlenen van bijstand en ondersteuning en het verstrekken van advies aan het bestuursorgaan en/of aan de ondernemer of de algemene vergadering op diverse terreinen en ter gelegenheid van diverse transacties en beslissingen, in het bijzonder voor wat de naleving van de vennootschapsrechtelijke en andere wetgeving betreft, behoren volgende specifieke opdrachten eveneens tot de werkzaamheden van de accountant:

  • verlenen van bijstand bij het opstellen van het financieel plan;
  • afleveren van een attest inzake schenking van aandelen of deelbewijzen ten belope van minimum 10 % van de stemrechten;
  • bepalen van de waarde van een onderneming;
  • verlenen van een advies over de werkelijke waarde van de aandelen, zoals vastgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen;
  • schatting van het bedrag van de overnamevergoeding van een notariskantoor ingevolge het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001 betreffende de vergoeding voor de overname van een notariskantoor;
  • verstrekken van advies op verzoek van de rechterlijke instantie in het kader van een fiscale bezwaarprocedure;
  • opstellen van het verslag over de boekhouding en de jaarrekening van de Fondsen voor bestaanszekerheid;
  • verifiëren en/of corrigeren van de jaarrekening;
  • mandaat van commissaris inzake opschorting;
  • mandaat van vereffenaar;
  • rechter in handelszaken (Art. 205 Ger. W.);
  • toegevoegd curator (Art. 27, lid 4 Faillissementswet).

De Titel

De titel van accountant is beschermd sinds de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat. De nieuwe wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen herneemt de desbetreffende bepalingen uit de wet van 1985 en breidt deze uit tot de titel van belastingconsulent.

Buiten de personen met de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent, mag niemand de titel van accountant of belastingconsulent voeren. Evenmin mag er gebruik gemaakt worden van een term die verwarring kan scheppen met deze titels (art. 16, 17 en 18 W. 22 april 1999).

Sinds 10 maart 1987 wordt elke inbreuk op deze bepalingen correctioneel gesanctioneerd (art. 58, eerste lid W. 22 april 1999, voorheen art. 95, eerste lid W. 21 februari 1985).

Aangezien de kandidaat-belastingconsulenten hun toetredingsaanvraag konden indienen tot 29 december 2000 (einde van de overgangsperiode van 18 maanden), is het pas vanaf die datum dat het onrechtmatig voeren van de titel van belastingconsulent door het Instituut systematisch wordt opgevolgd.

De enige uitzondering waarin de wet voorziet betreft de onderwijsinstellingen en de beroepsgroeperingen; zij mogen dus ook gebruik maken van de titel van accountant en/of belastingconsulent.

Stagiairs mogen de betrokken titel voeren met toevoeging van 'stagiair'; onder de voorwaarden van het huishoudelijke reglement kan de Raad de titel als eretitel te voeren.

De functie van belastingconsulent

De functie van belastingconsulent bestaat erin :

 • advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;
 • belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
 • belastingplichtigen te vertegenwoordigen.

De externe belastingconsulent

Elke natuurlijke persoon aan wie de hoedanigheid van belastingconsulent is verleend, wordt op verzoek ingeschreven op de deellijst van externe belastingconsulenten, bedoeld in artikel 5, wanneer hij alle of sommige van de in artikel 38 bedoelde werkzaamheden op exclusieve wijze, in hoofdzaak of in bijkomende orde uitoefent of dat voornemens is, buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking.

De functie van belastingconsulent bestaat erin :

 • advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;
 • belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
 • belastingplichtigen te vertegenwoordigen.


Copyright 2004-2005 :: Studifisk b.v.b.a. :: Alle rechten voorbehouden :: Site designed by Frederik Misplon